Nhà thi đấu quốc tế Meerane

Trang chủ / Sinh viên

Thời gian học

Thời gian học có thể được tải xuống nhấn vào đây dưới dạng PDF.

Giờ 1
08:00 – 08:40

Giờ thứ 2
08:40 – 09:20

Tạm dừng
09:20 – 09:45

Giờ thứ 3
09:45 – 10:25

Giờ thứ 4
10:25 – 11:05

Tạm dừng
11:05 – 11:15

Giờ thứ 5
11:15 – 11:55

Giờ thứ 6
11:55 – 12:35

Nghỉ trưa
hoặc giờ thứ 7

12:35 – 13:15

Nghỉ trưa
hoặc giờ thứ 8

13:15 – 13:55

Tạm dừng
13:55 – 14:00

Giờ thứ 9
14:00 – 14:40

Giờ thứ 10
14:40 – 15:20

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.